MARAMUREŞ

Consiliul Judeţean

Concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de Inspector specialitate I din cadrul Direcţiei Economice şi Patrimoniu – Compartiment administrativ

23 Ianuarie 2018
Consiliul Judeţean Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 46 organizează concurs în data de 14 februarie 2018, ora 10 (proba scrisă) şi în data de 19 februarie 2018, ora 10 (proba interviu) în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de Inspector specialitate I din cadrul Direcţiei Economice şi Patrimoniu – Compartiment administrativ.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 46 organizează concurs în data de 14 februarie 2018, ora 10 (proba scrisă) şi în data de 19 februarie 2018, ora 10 (proba interviu) în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de Inspector specialitate I din cadrul Direcţiei Economice şi Patrimoniu – Compartiment administrativ.

Condiţii generale de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice de participare:

Inspector specialitate I

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţelor inginereşti, specializarea instalaţii pentru construcţii.
 • vechime în specialitatea studiilor minim 4 ani.


Bibliografia

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicata
 4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții- Republicata
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice- actualizata
 6. Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora.

Acte necesare la dosarul de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului , solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendar de desfăşurare a concursului:

 • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • comunicarea rezultatelor la fiecare probă se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
 • comunicarea rezultatelor finale: termen o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru ultima probă;
 • depunere contestaţii: termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/interviului/probei practice, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
 • soluţionarea contestaţiilor: o zi lucrătoare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Consiliului Judeţean Maramureş până la data de 07 februarie 2018, ora 16,00.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Biroul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon: 0262/214659, int. 126. Persoană de contact: Ilieş Anuţa( Consilier I superior).

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

Versiunea veche a site-ului

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.